Bộ lọc mặt nạ

Chúng tôi nhạy cảm với lĩnh vực thử mặt nạ mặt nạ mặt nạ Mặt nạ, mặt nạ Hàn, mặt nạ phòng vệ, mặt nạ tạo khói, mặt nạ lặn, mặt nạ y tế, mặt nạ bong bóng, mặt nạ phòng không, mặt nạ lọc, mặt nạ bỏ dùng, mặt nạ phun hòa, v.v.


Chúng tôi sản xuất các mặt nạ chống ra không khí với độ cao, và cơ cấu chống thở, được dùng để thử nghiệm hiệu quả lọc các hạt của mặt nạ phòng vệ hàng ngày, mặt nạ y học và bộ phận thở.